کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  جمعه، ۴ تیر‌‌ماه ۱۴۰۰ | Friday, June 25, 2021
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک دانشنامه آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۵ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۵ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مساوات

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مساوات

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مساوات

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مساوات

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مساوات

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مساوات


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مساوات

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مساوات

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مساوات

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مساوات

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مساوات

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مساوات


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مساوات

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

آقای مساوات

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مساوات

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آقای مساوات

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مساوات

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آقای مساوات

۸

فنی

جمعه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

مهندس عبدی نیا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۸

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شاهین


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، خیابان ۱۷ شهریور، پایین تر از پل شهید محلاتی، پلاك ۹۱۷، ساختمان شاهین

تلفن: ۳۳۰۲۸۲۳۸-۳۳۷۲۸۳۰۱ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shahin-ds.com

 

© ۱۴۰۰ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شاهین محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی