به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۲۵ آذر ۱۴۰۲ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۵۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۶
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۶۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی
۳ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۷۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۷۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۵ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنیسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۸۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۸۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
ساعت: ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۲۹۱۴:۰۰۱۵:۳۰خانم حسینی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۲/۰۹/۳۰۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی