کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  سه‌‌شنبه، ۱۲ اسفند‌‌ماه ۱۳۹۹ | Tuesday, March 2, 2021
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک دانشنامه آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مجازی-عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

مجازی-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حضوری-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

حضوری-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۹

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

۰۸:۰۰

۱۰:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۳

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۷

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

آنلاین-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: دوشنبه، ۱۵ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۲

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

آنلاین-مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۷

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

آنلاین-خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۷ دی ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

مهندس عبدی نیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۱

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

جمعه، ۱۳۹۹/۱۰/۱۲

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱۳:۳۰

۱۴:۴۵

خانم مرادی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

۱۳:۳۰

۱۴:۴۵

خانم مرادی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۱۴:۴۵

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۱۶:۰۰

۱۷:۱۵

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۴:۴۵

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۶:۰۰

۱۷:۱۵

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۲:۱۵

۱۳:۳۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۰۸:۰۰

۰۹:۱۵

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱۲:۱۵

۱۳:۳۰

خانم مرای

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

۱۲:۱۵

۱۳:۳۰

خانم مرای

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۱۲:۱۵

۱۳:۳۰

خانم مرای

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۲:۱۵

۱۳:۳۰

خانم مرای

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۴:۴۵

۱۶:۰۰

خانم مرای

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۶:۰۰

۱۷:۱۵

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۱۰:۳۰

۱۱:۴۵

خانم مرای

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۱۱:۴۵

۱۳:۰۰

مهندس عبدی نیا


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱۴:۴۵

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

۱۶:۰۰

۱۷:۱۵

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

۱۴:۴۵

۱۶:۰۰

خانم مرادی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

۱۶:۰۰

۱۷:۱۵

مهندس عبدی نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

۱۳:۳۰

۱۴:۴۵

خانم مرادی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۷

۱۳:۳۰

۱۴:۴۵

خانم مرادی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

۱۳:۳۰

۱۴:۴۵

خانم مرادی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

۰۹:۱۵

۱۰:۳۰

خانم مرادی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی

۲

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس عبدی نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

خانم مرادی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی

۶

فنی

شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

مهندس عبدی نیا

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

۱۰:۰۰

۱۲:۰۰

خانم مرادی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی شاهین


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: تهران، خیابان ۱۷ شهریور، پایین تر از پل شهید محلاتی، پلاك ۹۱۷، ساختمان شاهین

تلفن: ۳۳۰۲۸۲۳۸-۳۳۷۲۸۳۰۱ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@shahin-ds.com

 

© ۱۳۹۹ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی شاهین محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی