به نظر می‌رسد ارتباط با اینترنت قطع است.

اتصال دستگاه با اینترنت را بررسی کنید ...

نمایش دوره‌های آموزشی تئوری فعال

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (در حال ثبت نام)

شروع: شنبه، ۹ تیر ۱۴۰۳ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

#ردیف جلسه موضوع تاریخ شروع پایان مدرس
۱ تاریخ: شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۰۹۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۲ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنییک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۰۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۳ تاریخ: یک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهیک‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۰۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۴ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
ساعت: ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۰۰
مدرس: مهندس نجفی
موضوع: فنی
فنیدوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۱۱۲:۳۰۱۴:۰۰مهندس نجفی
۵ تاریخ: دوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهدوشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۱۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۶ تاریخ: سه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهسه‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۲۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۷ تاریخ: چهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۳
ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهچهارشنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۳۱۸:۰۰۱۹:۳۰خانم حسینی
۸ تاریخ: پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
ساعت: ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۳۰
مدرس: خانم حسینی
موضوع: آیین نامه
آیین نامهپنج‌‌شنبه، ۱۴۰۳/۰۴/۱۴۱۰:۰۰۱۱:۳۰خانم حسینی